RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r będą pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez PETER THOMALLA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKT 82 (dalej: ARCHITEKT 82), Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ARCHITEKT 82.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHITEKT 82 Peter Thomalla z siedzibą w 48-250 Głogówek PL przy ulicy Jana Pawła II 17. Dane kontaktowe ARCHITEKT 82 Peter Thomalla: e-mail: info@architekt82.eu ; tel. 0048 724 087 865.
 2. ARCHITEKT 82 będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez ARCHITEKT 82;
  • przygotowanie na Pani/Pana żądanie umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez ARCHITEKT 82;
  • wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy;
  • wewnętrznych celów administracyjnych ARCHITEKT 82.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.2 celów przetwarzania tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z ARCHITEKT 82 umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ARCHITEKT 82 w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ARCHITEKT 82;
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania.
 4. W związku z przetwarzaniem przez ARCHITEKT 82 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.
 5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 6. W przypadkach uznania, iż przetwarzania pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia umowy, przygotowania oferty lub realizacji umowy z ARCHITEKT 82, podanie Pani/Pana danych jest warunkiem przygotowania oferty lub zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania oferty, zawarcia i realizacji omowy z ARCHITEKT 82.